MR

De medezeggenschapsraad (MR) is het formele aanspreekpunt van de school en ook het formele contactpunt met het bestuur voor de ouders. U kunt dan ook altijd bij hen terecht. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Het gaat dan over zaken zoals verbeteringen in het onderwijs, het personeelsbeleid, de keuze van een lesmethode of het fuseren met een andere school.

De MR wordt eens in de drie jaar gekozen en bestaat uit twee vertegenwoordigers vanuit de ouders en twee vertegenwoordigers vanuit het team.

Onze MR is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR); binnen de GMR worden bovenschoolse zaken besproken op bestuursniveau.

MR leden 2018-2019      

• Nadia Pesce en Ed Breedveld (namens ouders)

• Danielle Scharloo en Wendy Schreuders (namens personeel)

Contact

Wanneer u vragen hebt betreffende de MR of de verslagen wilt inzien, dan kunt u terecht bij Danielle Scharloo (daniellescharloo@siko.nl) of Wendy Schreuders (wendyschreuders@siko.nl).