Verzuimprotocol

’t Palet Holy

 

Inleiding

 

Voor u ligt het verzuimprotocol van ’t Palet Holy. Het vaststellen van een adequaat verzuimbeleid is een wettelijke verplichting van scholen en gemeenten.

 

Elk kind heeft naast het recht op onderwijs, ook de plicht om naar school te gaan. In ons land staan de rechten en plichten van ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en schooldirecteuren precies aangegeven in de leerplichtwet. Deze wet is een rechtsmiddel waarmee gewaarborgd wordt dat alle jongeren in Nederland aan het onderwijs kunnen en zullen deelnemen. Gaat een kind zonder goede reden niet naar school (spijbelen) of komt het vaak te laat? Dan wordt de leerplichtwet overtreden en dat is strafbaar.

 

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd die voortvloeien uit de geldende wet- en regelgeving en gemeentelijke afspraken om schoolverzuim te voorkomen. Daarnaast wordt omschreven wat precies onder verzuim wordt verstaan, hoe verzuim gemeld wordt en wie welke verantwoordelijkheden draagt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

Inleiding. 2

1: De leerplichtwet en soorten verzuim.. 4

1.1: De leerplichtwet. 4

1.2: Absoluut verzuim.. 4

1.3: Relatief verzuim.. 4

1.3.1: Luxeverzuim.. 4

1.3.2: Signaalverzuim.. 4

2: Proces verzuimmeldingen. 5

2.1: Verzuimregistratie. 5

2.2: Constatering en melding. 5

2.3: De leerplichtambtenaar. 6

3: Geoorloofd verzuim.. 7

3.1: Ziekteverzuim.. 7

3.2: Vakantieverlof. 7

3.3: Verlof wegens gewichtige omstandigheden. 7

3.4: Schorsen en verwijderen. 8

4: Verplichtingen van schooldirecteuren, ouders, leerlingen, etc. 9

4.1: Verplichtingen van schooldirecteur. 9

4.2: Verplichtingen van ouders. 9

4.3: Verplichtingen van leerlingen. 9

4.4: Verplichtingen van overige betrokkenen. 9

Bijlagen. 10

Bijlage 1: Formulier aanvraag verlof. 11

Bijlage 2: Meldingsformulier verzuim.. 13

Bijlage 3: Kennisgeving vermoedelijk ongeoorloofd verzuim.. 14

 

 

 

 

 

 

 


 

1: De leerplichtwet en soorten verzuim

 

1.1: De leerplichtwet

 

Alle kinderen die in Nederland wonen of hier langere tijd verblijven, hebben de plicht naar school te gaan. Een kind is leerplichtig vanaf hun vijfde verjaardag. De volledige leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar waarin de jongere de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Hierna is de jongere kwalificatieplichtig. De kwalificatieplicht eindigt zodra de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt of een startkwalificatie (MBO-2, HAVO- of VWO-diploma) heeft behaald. Ouders/verzorgers zijn verplicht hun leerplichtige kind op een school in te schrijven en ervoor te zorgen dat hij/zij de school bezoekt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is de leerling hier zelf medeverantwoordelijk voor.

 

Kinderen van 4 jaar gaan wel naar school, maar zijn nog niet leerplichtig. Kinderen van 5 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat zij verplicht zijn om de school te bezoeken. Met toestemming van de directeur mag uw kind nog 5 uur per week thuisblijven. Daarnaast wordt dit zoveel mogelijk in overleg met de leerkracht gedaan.

 

In de leerplichtwet wordt onderscheid gemaakt tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Geoorloofd verzuim is verzuim met een geldige reden (zie hoofdstuk 3). Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden en dit verzuim is te onderscheiden in absoluut en relatief verzuim.

 

1.2: Absoluut verzuim

Er is sprake van absoluut verzuim als een leerplichtige jongere niet in een school staat ingeschreven. Volgens de Leerplichtwet zijn gemeenten verplicht om te controleren of alle inwoners die onder de Leerplichtwet vallen in een school staan ingeschreven.

 

1.3: Relatief verzuim 

Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel in een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Relatief verzuim is de officiële benaming in de Leerplichtwet voor spijbelen. De school zelf blijft verantwoordelijk voor de behandeling van het korter durende relatief verzuim. Bij relatief verzuim wordt nog onderscheid gemaakt tussen luxeverzuim en signaalverzuim.

 

1.3.1: Luxeverzuim

Er is sprake van luxeverzuim wanneer een leerling zonder toestemming verzuimt en ouders hierbij het eigen belang (vaak ten behoeve van een vakantie) verkiezen boven dat van een schoolbezoek.

 

1.3.2: Signaalverzuim

Als de leerling meer dan 10 keer te laat op school komt/gebracht wordt, of regelmatig met vage klachten ziek gemeld wordt, is er sprake van signaal verzuim (bij ziekteverzuim wordt dit signaalverzuim ook wel zorgwekkend ziekteverzuim genoemd). Dit signaalverzuim kan namelijk het signaal afgeven dat er meer aan de hand is dan verzuim.

 


 

2: Proces verzuimmeldingen

 

2.1: Verzuimregistratie

Op ’t Palet Holy wordt dagelijks geregistreerd wanneer leerlingen (geoorloofd en ongeoorloofd) afwezig zijn. Dit wordt bijgehouden in het registratiesysteem (Esis). Ouders zijn verplicht om afwezigheid van hun kind door te geven. Wanneer een kind zonder melding afwezig is, wordt door de school contact opgenomen.

 

De volgende tabel wordt aangehouden voor de registratie van (on)geoorloofd verzuim:

 

Reden van afwezigheid:

Wordt geregistreerd als:

Spijbelen:

- Hele dagdelen/dagen.

- Reden onbekend of niet legitiem.

- Reden achteraf gemeld.

Ongeoorloofd verzuim.

Te laat komen:

- Reden onbekend of niet vooraf gemeld.

Ongeoorloofd verzuim.

Vrije dag/vakantie, zonder toestemming:

- Luxe verzuim.

Ongeoorloofd verzuim.

Bezoek (huis)arts, specialist e.d.:

- Niet gemeld.

Ongeoorloofd verzuim

Ziekte:

- Niet gemeld conform regels (=ongedekt ziekteverzuim)

Ongeoorloofd verzuim

Ziekte:

- Gemeld conform regels (=gedekt ziekteverzuim)

Geoorloofd verzuim

Langdurig ziekteverzuim (meer dan 2 weken aaneengesloten)

Geoorloofd verzuim, mogelijk vindt er wel een gesprek tussen school en ouders plaats.

Frequent ziekteverzuim (vanaf 4x per jaar)

Geoorloofd verzuim, mogelijk vindt er wel een gesprek tussen school en ouders plaats.

Bezoek (huis)arts, specialist e.d.:

- Gemeld conform de regels

Geoorloofd verzuim

Vrije dag(en) met toestemming van schooldirecteur of leerplichtambtenaar (indien aangevraagd conform de regels)

Geoorloofd verzuim

Te laat komen:

- Reden bekend, vooraf gemeld en legitiem

Geoorloofd verzuim

Schorsing:

- Melding bij inspectie en LPA bij meer dan 1 dag

Geoorloofd verzuim

 

2.2: Constatering en melding

De school constateert verzuim al als het nog niet aan de wettelijke norm voldoet. Zij zal de volgende middelen inzetten om het verzuim te laten ophouden en de ingezette acties (met de gevolgen) registreren.

 

Bij te laat komen (hieronder geldt ook een bezoek aan de dokter/tandarts zonder melding) worden de volgende richtlijnen gehanteerd:

-          Bij vijf keer wordt er een brief meegegeven. Deze brief dient door ouder(s)/verzorger(s) ondertekend te worden en op school weer ingeleverd.

-          Bij tien keer volgt een tweede brief. Ook deze dient ondertekend te worden en op school ingeleverd.

-          Bij vijftien keer worden ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd dat er een melding volgt bij leerplicht. School doet een melding bij leerplicht.

 

Overig ongeoorloofd verzuim wordt door school met ouder(s)/verzorger(s) besproken. Wanneer de leerling 16 uur (ongeoorloofd) afwezig is binnen 4 weken, dan wordt een melding gedaan bij leerplicht.

 

2.3: De leerplichtambtenaar

Bij ontvangst van de melding neemt de leerplichtambtenaar binnen 5 werkdagen contact op met de directeur van de meldende school.

 

Binnen 5 werkdagen na de ontvangst van de melding die om actie vraagt, start de leerplichtambtenaar een onderzoek, door contact te zoeken met de school en daar de te verwachten aanpak uiteen te zetten.

 

Op korte termijn komt de leerplichtambtenaar tot één van de volgende vier situaties besluiten:

1. Er is geen sprake van ongeoorloofd verzuim. Het onderzoek wordt afgesloten.

2. Er is sprake van een eenmalig verzuim, zonder dat sprake is van achterliggende problematiek.

3. Er is wel sprake van achterliggende problematiek met verzuim.

4. Er is sprake van een in te zetten juridische procedure.

 

Als er sprake is van terugkerend verzuim, volgt een overleg met de school en de ouders/verzorgers (en leerlingen vanaf 12 jaar). De LPA trekt zijn conclusies binnen afzienbare tijd vanaf de start van het onderzoek. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek besluit de LPA tot:

-          Een formele schriftelijke waarschuwing aan de ouders/verzorgers;

-          Het opmaken van een proces-verbaal voor het Openbaar Ministerie.

 

De school en ouders/verzorgers worden tegelijkertijd van de conclusie op de hoogte gesteld. De registratie wordt vermeld in het leerlingendossier van de leerling op school en in de leerplichtadministratie.


 

3: Geoorloofd verzuim

 

3.1: Ziekteverzuim

Ziekte is geoorloofd verzuim, mits de leerling tijdig telefonisch wordt afgemeld. Wanneer dit laatste niet het geval is, dan wordt er een registratie van ongeoorloofd verzuim gemaakt. Bij regelmatige ziekmeldingen, kan er een gesprek met ouders plaatsvinden. Wanneer wij vermoeden dat de leerling ten onrechte ziek is gemeld, dan kan het voorkomen dat dit onderzocht wordt. Hierop kan een registratie van ongeoorloofd verzuim volgen.

 

3.2: Vakantieverlof

Bij wijze van uitzondering kan vakantieverlof toegezegd worden. Hiervoor met te allen tijde een verlofformulier ingeleverd worden. Wanneer deze getekend is door de schooldirecteur, is het verlof toegekend. Er zijn echter wel een aantal richtlijnen van deze vorm van verlof.

-          Vanuit onderwijskundig oogpunt wordt de toezegging van vakantieverlof zoveel mogelijk beperkt tot de periode vlak voor de zomervakantie. Hiervoor dient een werkgeversverklaring ingeleverd te worden waaruit blijkt dat de werknemer genoodzaakt is om vakantie op te nemen buiten de officiële schoolvakantie.

-          Bij kleine ondernemers kan het zo zijn dat het ene jaar wel toestemming gegeven wordt, en het andere jaar niet.

-          Indien vakantie noodzakelijk is op medische of sociale indicatie van een van de gezinsleden moet een verklaring van de arts c.q. maatschappelijk werker overgedragen worden.

-          Vakantieverlof mag in principe niet langer duren dan 10 schooldagen.

-          Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar toegezegd worden.

 

Iedere vorm van extra verlof moet gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. Aanvragen die langer duren dan 10 schooldagen, mogen wij niet honoreren: dit moet gedaan worden door de leerplichtambtenaar.

 

3.3: Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Wanneer onverhoopt verlof aangevraagd moet worden buiten de schoolvakanties om, gelden ook een aantal richtlijnen:

-          Voor een verhuizing wordt hooguit 1 verlofdag toegewezen.

-          Kort verlof wordt toegezegd voor wettelijke verplichtingen (wanneer dit niet buiten schooltijd kan).

-          Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- en aanverwanten in de eerste tot en met de derde graad wordt één dag (hooguit twee) toegekend, afhankelijk of het huwelijk gesloten wordt buiten de woonplaats van degene die verlof aanvraagt.

-          Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad; de duur is in overleg met de directeur van de school.

-          Bij het overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad worden hooguit vier dagen toegewezen, bij bloed- en aanverwanten in de tweede graad hooguit twee dagen en bij bloed- en aanverwanten in de derde graad hooguit 1 dag.

-          Bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders een dag.

-          De uitzondering in de Leerplichtwet in verband met religieuze feestdagen, geldt voor alle geloofsovertuigingen en alle stromingen daarbinnen. Dit geldt niet voor historische/ culturele gebeurtenissen, tenzij opgenomen in de Nederlandse nationale feestdagen.

-          Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, in zeer bijzondere gevallen en met uitsluiting van andere vakanties dan die in het vakantierooster genoemd pleegt de directeur overleg met de leerplichtambtenaar.

3.4: Schorsen en verwijderen

Volgens artikel 40 van de Wet op Primair Onderwijs berust de beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen bij het bevoegd gezag van de school. Wanneer in het basisonderwijs schorsing (= tijdelijke verwijdering) of verwijdering plaatsvindt, betekent dit, dat ook de procedure die bij de verwijdering hoort, moet worden gevolgd. Over deze procedure is het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad ingelicht (o.a. het horen van de groepsleerkracht en ouders; het schriftelijk mededelen van de beslissing met inachtneming van genoemde termijnen). Zie hiervoor ook het protocol schorsing en verwijdering. 

 

 


 

4: Verplichtingen van schooldirecteuren, ouders, leerlingen, etc.

 

4.1: Verplichtingen van schooldirecteur

·         Binnen 7 dagen wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht van een in- of uitschrijving van een leerling.

·         Wanneer een leerling van school wordt verwijderd, meldt de directeur dit dezelfde dag bij de leerplichtambtenaar.

·         Voordat een leerling wordt uitgeschreven, wordt nagegaan of de leerling elders wordt ingeschreven.

·         De directeur draagt de verantwoordelijkheid om langdurig verzuim tijdig te melden bij de leerplichtambtenaar.

 

4.2: Verplichtingen van ouders

·         Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor het feit dat hun kind op een school staat ingeschreven en de school met regelmaat bezoekt. Dit wil zeggen dat er geen lessen worden verzuimd. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is de leerling hiervoor medeverantwoordelijk.

·         Ouder(s)/verzorger(s) dienen de school op de hoogte te stellen van ziekte van hun kind.

·          Ouder(s)/verzorger(s) dienen bij een andere vorm van afwezigheid toestemming van de schooldirecteur te hebben.

·         Ouder(s)/verzorger(s) die een brief hebben meegekregen wegens ongeoorloofd verzuim, dienen deze ondertekend in te leveren op school.

 

4.3: Verplichtingen van leerlingen

·         Leerlingen vanaf 12 jaar dienen de school regelmatig te bezoeken en kunnen aangesproken worden bij ongeoorloofd verzuim.

 

4.4: Verplichtingen van overige betrokkenen

·         De leerkrachten houden het verzuim van de leerlingen in hun groep bij.

·         De conciërge/onderwijsassistent verzamelt deze gegevens en registreert deze in Esis.

·         De conciërge geeft (in overleg met de directeur en/of intern begeleider) brieven mee bij ongeoorloofd verzuim, deze worden ook weer verzameld.

·         Wanneer een leerling zonder melding bij de leerkracht afwezig is, wordt door de conciërge/onderwijsassistent/leerkracht contact opgenomen.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

 

 

 


 

Bijlage 1: Formulier aanvraag verlof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Bijlage 2: Meldingsformulier verzuim

 

Wij melden ongeoorloofd verzuim in ons registratiemodel Esis:

 

 

 


 


Bijlage 3: Kennisgeving vermoedelijk ongeoorloofd verzuim

 

 


Hoofdgebouw

Kraanvogellaan 101

3136 JB Vlaardingen

Tel.: 010-4749688

directie.holy@palet.info

www.palet.info

Dependance

Kraanvogellaan 99

3136 JB Vlaardingen

 

 

Op tijd op school.

De kinderen moeten op tijd op school zijn. Dit betekent uiterlijk 8.45 uur (en ’s middags 13.30 uur).

Kinderen die te laat komen verstoren de les en missen een deel van de lesstof.

Te laat komen is een vorm van ongeoorloofd schoolverzuim.

Voor het te laat komen geldt het volgende protocol:

Van ieder kind dat te laat komt, wordt door de leerkracht de datum van het te laat komen bijgehouden. Indien een leerling vijf keer te laat is gekomen, ontvangen de ouders van de leerling een brief, waarin melding wordt gemaakt dat hun kind regelmatig te laat komt (ouders weten dit vaak niet, zeker wanneer kinderen alleen naar school komen).

Bij tien keer te laat komen wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Mocht er geen verandering optreden dan is de school verplicht dit te melden bij leerplicht bij vijftien keer te laat. Dit is bij wet geregeld. De school is strafbaar wanneer dit niet wordt gemeld. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

                                                                                                                                            Vlaardingen,…………….

 

Betreft: te laat op school komen 1e melding

                                                                                                                                                                                                                                     Vlaardingen,………………………............

 

Aan de ouders/verzorgers van: ………………………………………………………………………………..

Uw zoon/dochter ………………………………is de afgelopen periode 5x te laat gekomen.

 

Individueel absentieoverzicht

 

 

 

 

 

 

 

 

De komende maanden rekenen we erop, dat dit gaat verbeteren.

 

Met vriendelijke groet,

Handtekening leerkracht:………………………………………………………….

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Retourstrook met handtekening inleveren bij de leerkracht .

 

Datum:………………………………………………………………………………

 

Naam leerling:…………………………………………………………………….

 

Handtekening ouders:…………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

Partners

Hier kunnen afbeeldingen en of teksten komen over de partners
Scholen:
© 2011 - 't Palet Locatie Holy
Kraanvogellaan 99-101, 3136 JB, Vlaardingen - Telefoon: (010)4749688 - E-mail: directie.holy@palet.info