Protocol gescheiden ouders  

Wij hebben richtlijnen opgesteld om ouders die niet meer met elkaar in gesprek zijn en die strijden om rechten van hun kind(-eren) met een eenduidig en duidelijk schoolbeleid te benaderen en te behandelen.In alle gevallen is de opstelling van de school neutraal. 

Informatieplicht van ouders

Ouders hebben naar school een wettelijke informatieplicht. 

De school moet via het inschrijfformulier op de hoogte gesteld worden van hun burgerlijke staat. Eventuele wijzigingen hiervan tijdens de schoolperiode moeten worden doorgegeven. De ouders, waarvan het ouderlijke gezag niet bij beide ouders ligt, zijn verplicht kopieën van de officiële stukken (ouderlijk gezag, bezoekrecht enz.) betreffende de leerling(en) aan school te geven. Deze stukken worden in het dossier van de leerling bewaard. 

Wettelijk is het zo dat in geval van een conflict beide ouders verantwoordelijk blijven voor hun kind(eren) totdat de rechter (of in afspraak met beide juridische ondersteuners) een uitspraak heeft gedaan over de toekenning van het ouderlijk gezag en/of een eventueel straatverbod voor een van beide ouders. Voor ons zijn de gegevens die ouders gegeven hebben bij de inschrijving conform de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente bepalend. 

Omgaan met gescheiden ouders

De ouders hebben allebei het ouderlijke gezag, het kind woont bij één van de ouders. 

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie het kind thuis woont. De school gaat er van uit dat alle relevante informatie door de betreffende ouder aan de ander wordt doorgegeven. 

Indien dit niet gebeurt, dient de ouder die de informatie niet krijgt zelf contact op te nemen met de school om hierover- indien nodig- andere afspraken te maken. 

De ouders hebben allebei het ouderlijke gezag, er is sprake van co-ouderschap, het kind woont beurtelings bij één van de ouders. 

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie het kind op dat moment in huis woont. De school gaat er van uit dat alle relevante informatie door de betreffende ouder aan de ander wordt doorgegeven. 

Indien dit niet gebeurt, dient de ouder die de informatie niet krijgt zelf contact op te nemen met de school om hierover- indien nodig- andere afspraken te maken. 

Eén van de ouders heeft het ouderlijke gezag en is zorgouder. 

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie het kind thuis woont. De andere ouder heeft wel recht op informatie. 

Er is sprake van “onder voogdij stelling”, aanstelling van een gezinsvoogd. 

De school heeft informatieplicht aan de gezinsvoogd. De school moet schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de aanstelling van de gezinsvoogd. De school moet de naam van de gezinsvoogd schriftelijk door krijgen. Ook eventuele wijzigingen in het aanstellen van een gezinsvoogd moeten schriftelijk aan school worden doorgegeven. 

Nieuwe relaties

De school heeft geen informatieplicht aan eventuele nieuwe relaties. 

Algemeen

Informatieverstrekking

Indien de communicatie tussen beide ouders moeizaam verloopt, dient de ouder die de informatie niet krijgt zelf contact op te nemen met school. Er geldt het volgende: 

* De “niet-verzorgende” ouder kan om een kopie vragen van het rapport.

* De ouder kan vragen naar toets resultaten. 

* De ouder kan vragen om berichtgeving op het moment dat er eventuele leer- en gedragsproblemen voordoen.   

* De ouder kan via de schoolwebsite de nieuwsbrief aanvragen. 

* Via deze nieuwsbrief houdt de ouder zich op de hoogte van ouderavonden, rapportgesprekken en evt. andere uitnodigingen. Hij/ zij moet zichzelf aanmelden.

* De schoolgids is op de website lezen.  

* Twee maal per jaar zijn er rapportgesprekken. Beide ouders zijn welkom en we verwachten dat zij beiden aanwezig zijn. 

Verlofaanvragen

Verlofaanvragen kunnen worden gedaan door de ouder bij wie het kind thuis woont. Ouders bij wie het kind niet in huis woont, kunnen alleen een verlofaanvraag indienen met een schriftelijke toestemming van de andere ouder. In geval van co-ouderschap houdt dit in dat de ouders alleen verlof kunnen aanvragen voor de dagen dat het kind bij de betreffende ouder in huis woont. Voor de andere dagen kan alleen verlof aangevraagd worden met schriftelijke toestemming van de andere ouder. Ouders die geen ouderlijk gezag hebben kunnen geen verlof aanvragen, mits de andere ouder schriftelijk akkoord gaat. 

Het ophalen van het kind

Het ophalen van het kind kan alleen gebeuren door ouders met ouderlijk gezag. Het is daarom van het grootste belang dat de school op de hoogte is van eventuele rechterlijke bevelen die afwijken van het bovenstaande. Wordt het kind opgehaald door een ander (oma, opa, oppas, buren, ….) dan moet de school hiervan op de hoogte zijn.

Wat kunt u bij een conflict van school verwachten

* De school is geen partij in geval van een conflict.

* De school is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle kinderen en personeel. 

* Als de leerkracht weet dat de ouders met elkaar en/of omtrent hun kind(eren) een conflict hebben, wordt dit gemeld bij de locatiedirecteur. 

* Er wordt op verzoek gezamenlijk of apart een afspraak gemaakt met beide ouders om de situatie te kunnen beoordelen en het schoolbeleid toe te lichten. Bij dit gesprek is de groepsleerkracht, locatieleiding en of intern begeleider aanwezig. Van dit gesprek wordt door de leerkracht een verslag gemaakt een kopie van dit verslag gaat in het dossier en wordt aan beide ouders gegeven. 

* In het belang van het kind beslissen leerkracht, intern begeleider en/of de locatie directeur welke informatie aan derden wordt verstrekt. 

* Als het conflict te groot wordt en wij als school vinden dat het kind in de knel komt, dan gaan wij advies inwinnen bij een derde partij. 

 


Partners

Hier kunnen afbeeldingen en of teksten komen over de partners

Agenda

rapporten mee
Startdatum/tijd:
woensdag 14 februari 2018
Einddatum/tijd:
woensdag 14 februari 2018
Omschrijving:
Voeg een omschrijving toe
Scholen:
© 2011 - 't Palet Locatie Holy
Kraanvogellaan 99-101, 3136 JB, Vlaardingen - Telefoon: (010)4749688 - E-mail: directie.holy@palet.info