47. Protocol gescheiden ouders  
Wij hebben richtlijnen opgesteld om ouders die niet meer met elkaar in gesprek zijn en die strijden om rechten van hun kind(-eren) met een eenduidig en duidelijk schoolbeleid te benaderen en te behandelen.

Informatieplicht van ouders

De ouders hebben naar de school een wettelijke informatieplicht.

De school moet via het inschrijfformulier op de hoogte gesteld worden van hun burgerlijke staat. Eventuele wijzigingen hiervan tijdens de schoolperiode moeten worden doorgegeven. De ouders, waarvan het ouderlijk gezag niet bij beide ouders ligt, zijn verplicht de kopieën van de officiële stukken betreffende de leerlingen (ouderlijk gezag, bezoekrecht enz.) aan de school te geven.

Zo kunnen deze stukken in het dossier van de leerling bewaard worden.

Zonder deze stukken kan er niet gehandeld worden volgens dit protocol.

Wettelijk is het zo dat in geval van een conflict beide ouders verantwoordelijk blijven voor hun kind(-eren )totdat de rechter (of in afspraak met beide  juridische ondersteuners) een uitspraak heeft gedaan over de toekenning van het ouderlijk gezag en/of een eventueel straatverbod voor een van beide ouders. Voor ons zijn de gegevens die oudersgegeven hebben bij de inschrijving conform de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente bepalend;

 Wat kunt u van schoolverwachten?

·      Als de leerkracht weet dat ouders met elkaar en/of omtrent hun kind(eren) een conflict hebben,wordt dit ogenblikkelijk gemeld bij
     de locatiedirecteur;

·      Er wordt op verzoek gezamenlijk of apart een afspraak gemaakt met beide ouders om de situatie te kunnen beoordelen en het
     schoolbeleid toe te lichten;

·      Bij dat gesprek is degroepsleerkracht, locatieleiding en/of Interne Begeleider (IB) aanwezig;

·      Van dat gesprek wordt door de leerkracht een verslag gemaakt;

·      Dit verslag (met afspraken) wordt aan de locatieleiding, Interne Begeleiding  en beide ouders gegeven. Een kopie van dat 
     verslag is in het logboek aanwezig;

·      De school is geen partij in geval van een conflict;

·      De school isverantwoordelijk voor de veiligheid van alle kinderen en personeel;

·      Aan derden (bijv.advocaten, Raad van Kinderbescherming en andere instanties of familie) wordt geen informatie verstrekt, tenzij
     er een wettelijke verplichting bestaat.

Wat verwachten wij van ouders?

·      Beide ouders maken omtrent het brengen/ophalen van hun kind afspraken;

·      Ouders maken deze afspraken tijdig kenbaar naar school, ook bij eventuele wijzigingen;

·      Ouders houden elkaarop de hoogte van informatie van de school;

·      We verwachten van ouders een positieve en meewerkende houding over de opvoeding van het kind.

Welke informatiekunnen ouders verwachten van school?

Beide ouders hebben recht om informatie te krijgen over hun kind, als ze aangegeven hebben geïnformeerd te willen worden. Dit betreft :

·      Kopieën van hetrapport;

·      Toetsresultaten;

·      Berichtgeving op het moment dat er zich eventuele leer- en gedragsproblemen voordoen;

·      Uitnodigen voor 10-minutengesprek, inloop- of kijkavonden en ouderavonden voor zover deze niet in de nieuwsbrief staan;

·      De schoolgids;

·      De nieuwsbrieven.

Agenda

voorjaarsvakantie tot 5 maart
Startdatum/tijd:
zaterdag 24 februari 2018
Einddatum/tijd:
zaterdag 24 februari 2018
Omschrijving:
Voeg een omschrijving toe

Partners

Hier kunnen afbeeldingen en of teksten komen over de partners
Scholen:
© 2011 - 't Palet Locatie Holy
Kraanvogellaan 99-101, 3136 JB, Vlaardingen - Telefoon: (010)4749688 - E-mail: directie.holy@palet.info