Interne begeleider

’t Palet geeft extra ondersteuning aan leerlingen, die moeilijkheden ondervinden in hun leer- en ontwikkelingsproces. Met deze ondersteuning willen wij er voor zorg dragen dat
elke leerling van ‘t Palet een doorgaande ontwikkeling doormaakt die recht doet aan deze leerling. Dit betekent ook dat de kinderen die zich bovengemiddeld ontwikkelen onze zorg hebben.

De intern begeleider op ’t Palet-Holy is Stefanie Marrevee
Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag.


Wie zijn betrokken bij de zorg van de leerling?

De leerkracht

De belangrijkste taak op onze school is weggelegd voor de leerkracht.
De leerkracht is de spil van de zorg voor uw kind.

De interne begeleider

De interne begeleider (IB-er) heeft als taak om leerkrachten te ondersteunen in het bieden van zorg.
De taken van de interne begeleider zijn:
• Het voorbereiden en leiden van de leerling- en groepsbespreking en/of zorgvergaderingen.
• Het opstellen en bewaken van de jaarlijkse toetskalender (zie bijlage).
• Het coördineren van het leerlingvolgsysteem.
• Het ondersteunen (begeleiden) van collega-leerkrachten bij het analysen van toets- en observatiegegevens en het maken van een handelingsplan.
• Het coachen van leerkrachten n.a.v. de groepsconsultaties.
• Het onderhouden van de orthotheek.
• Het houden van periodiek overleg met de directie wat betreft bevindingen omtrent zorg.
• Het ondersteunen van de directie met het maken van een trendanalyse uit de gegevens van het leerlingvolgsysteem.
• Zorg dragen voor de archivering van de leerling-dossiers.
• Onderhouden van contacten met externe deskundigen.
• Onderhouden van contacten met ouders.
• Participeren in het netwerk interne begeleiding van het samenwerkingsverband WSNS 3801.
• Begeleiden van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs in samenwerking met de leerkracht van groep 8.

Ouders

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van het kind. Wanneer er sprake is van extra zorg wordt dit te allen tijden met ouders gecommuniceerd. Wij zien ouders als partner als het gaat om de zorg van hun kind. Zowel van leerkrachten als van ouders wordt verwacht, dat zij open communiceren en dat zij zich pro-actief opstellen. Ook ouders kunnen signaleren en kenbaar maken dat hun kind een probleem heeft.

Gezinsspecialiste

De gezinsspecialiste is als vaste partner de schakel tussen het wijkteam en de school. De gezinsspecialiste verleent kortdurende hulp aan kinderen die dat nodig hebben, maar kan ook met ouders in gesprek gaan.

De schoolleiding

De schoolleiding is op de hoogte van de zorg binnen de school en ondersteunt de leerkracht en intern begeleider waar nodig. De schoolleiding kan aanwezig zijn bij het houden van oudergesprekken.

Agenda

leergesprekken
Startdatum/tijd:
maandag 19 februari 2018
Einddatum/tijd:
maandag 19 februari 2018
Omschrijving:
Voeg een omschrijving toe

Partners

Hier kunnen afbeeldingen en of teksten komen over de partners
Scholen:
© 2011 - 't Palet Locatie Holy
Kraanvogellaan 99-101, 3136 JB, Vlaardingen - Telefoon: (010)4749688 - E-mail: directie.holy@palet.info